Algemene Voorwaarden Goedkoop Gezonde Voeding


  DEFINITIES

  Aanbieder: de aanbieders van de E-Learningmodule, zijnde Universiteit Maastricht (gevestigd te Minderbroedersberg 4-6, 6211 LK Maastricht), GGD Zuid-Limburg (gevestigd te Het Overloon 2, 6411 TE Heerlen) en Diëtistenpraktijk Marion Lomme (gevestigd te Lichtenberg 27, 6151 BS Munstergeleen).

  Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden Goedkoop Gezonde Voeding.

  Cursist: professional in het veld van de publieke gezondheid welke zich via de Website heeft ingeschreven om deel te nemen aan de E-Learningmodule.

  Cursus: het geheel of delen van de cursus genaamd “Goedkoop Gezonde Voeding”, inclusief Cursusmateriaal, die door professionals in het veld van de publieke gezondheid, na daartoe een Elearningmodule te hebben doorlopen, aan cliënten kan worden gegeven als onderdeel van cursussen of als losstaande interventie.

  Cursusleider: Cursist die met goed gevolg de E-Learningmodule heeft doorlopen en afgerond en gecertificeerd is om de Cursus toe te mogen passen in de praktijk.

  Cursusmateriaal: een online handleiding en informatie en materialen voor het geven van de Cursus.

  E-Learningmodule: het geheel of delen van de online-training in het geven van de Cursus, welke wordt aangeboden op de Website.

  Update: update van de E-Learningmodule en/of het Cursusmateriaal die een wijziging teweegbrengt, zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend: de wijziging van een onderdeel, dan wel meerdere, gelijktijdige aanpassingen aan een onderdeel of aanvullingen ten gevolge van nieuwe wetenschappelijke inzichten.

  Website: www.goedkoopgezondevoeding.nl.

  GEBRUIKSVOORWAARDEN

  1. Door inschrijving voor de E-Learningmodule op de Website stemt de Cursist in met de inhoud en toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.

  2. De toepasselijkheid van (eventuele) algemene voorwaarden van de Cursist wordt door Aanbieder uitdrukkelijk van de hand gewezen. Enig andersluidend beding in dergelijke algemene voorwaarden van de Cursist doet aan het voorgaande niet af.

  3. Na inschrijving voor de E-learningmodule ontvangt de Cursist een gebruikersnaam en toegangscode, deze zijn strikt persoonlijk en gekoppeld aan de betreffende Cursist. Het is de Cursist niet toegestaan om deze gegevens aan derden te verstrekken of om anderen dan de betreffende Cursist gebruik te laten maken van het betreffende account van Cursist.

  4. Enkel de inschrijving voor de E-learningmodule geeft een Cursist uitdrukkelijk niet het recht om de Cursus te geven. Enkel Cursusleiders zijn bevoegd om de Cursus te geven en ontvangen daartoe gebruiksrechten op het Cursusmateriaal zoals beschreven in deze Algemene Voorwaarden.

  5. Cursisten die de E-Learningmodule met goed gevolg hebben doorlopen, ontvangen een certificaat en zijn daardoor Cursusleider. Cursusleiders ontvangen een certificaat van 10 studiepunten. De gegevens van Cursusleiders worden vermeld op de Website, conform de daartoe door hen bij de inschrijving gegeven toestemming.

  6. De E-Learningmodule en de Cursus zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen enkel worden gebruikt met inachtneming van deze Algemene Voorwaarden.

  7. De Cursist zal de Cursus gebruiken in conformiteit met de beschrijving in de E-Learningmodule alsmede andere aanwijzingen van de Aanbieder zoals vermeld op de Website. De Cursist zal te allen tijde de naam van de Cursus vermelden indien hij/zij gebruik maakt van de Cursus.

  8. Het is niet toegestaan wijzigingen aan de Cursus aan te brengen en/of de Cursus onder een andere naam te gebruiken.

  9. Cursusleiders zullen er zorg voor dragen dat de Cursus die zij geven actueel is.

  10. De Cursusleider gebruikt de Cursus enkel binnen de uitoefening van zijn reguliere praktijk en werkzaamheden.

  11. De Cursusleider mag het Cursusmateriaal uitsluitend verveelvoudigen, openbaar maken en aan derden verstrekken voor zover dit noodzakelijk is ten behoeve van zijn/haar reguliere praktijkwerkzaamheden.

  12. Aanbieder verstrekt geen garanties omtrent (ongestoorde, dan wel voortdurende) toegang tot de Website en/of de E-Learningmodule, noch het up-to-date houden van de Website en/of de Cursus.

  13. Aanbieder kan te allen tijde de toegang tot de Website en/of de E-Learningmodule staken, beperken of tijdelijk onderbreken zonder schadeplichtig te zijn als gevolg hiervan.

  14. Aanbieder aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van het gebruik door Cursist en Cursusleider van de E-Learningmodule en/of de Cursus en/of de Website.

  15. Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

  16. Alle geschillen naar aanleiding van, of voortvloeiend uit een inschrijving van een Cursist voor de E-Learningmodule, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Limburg.

  17. Aanbieder behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen en/of aan te vullen. De gewijzigde Algemene Voorwaarden zullen op de inschrijving van de Cursist voor de E-Learningmodule van kracht zijn veertien (14) dagen na schriftelijke (daaronder begrepen elektronische) mededeling hieromtrent.
  © 2024 Maastricht University. All Rights Reserved. Designed By Leon Kolenburg

  Search