Privacyverklaring Goedkoop Gezonde Voeding

  .Deze privacyverklaring heeft specifiek betrekking op de werkzaamheden horende bij het onderzoek Goedkoop Gezonde Voeding. Voor deze verwerking zijn de Universiteit Maastricht (UM), GGD Zuid-Limburg en Diëtistenpraktijk Marion Lomme gezamenlijk verwerkingsverantwoordelijke, maar fungeert de UM als eerste aanspreekpunt.

  De UM heeft ook een algemene privacyverklaring, welke je kunt vinden op www.maastrichtuniversity.nl. Hier en daar zal er worden verwezen naar deze algemene privacyverklaring voor meer informatie.

  Contactgegevens

  Heb je vragen over deze privacyverklaring, wil je meer weten over hoe de UM omgaat met persoonsgegevens of heb je misschien een klacht, dan kan je terecht bij:

  Universiteit Maastricht
  T.a.v. Functionaris voor gegevensbescherming
  Postbus 616
  6200 MD Maastricht
  privacy@maastrichtuniversity.nl

  Je kunt de functionaris voor gegevensbescherming van de UM bovendien rechtstreeks bereiken via fg@maastrichtuniversity.nl.

  Welke persoonsgegevens de UM verwerkt

  In het kader van het onderzoek Goedkoop Gezonde Voeding kan de UM persoonsgegevens verwerken.
  Het onderzoek Goedkoop Gezonde Voeding houdt in dat een professional (de toekomstig cursusleider) een E-learning volgt. Na het met voldoende gevolg afleggen van de E-learning zal de cursusleider zelfstandig de cursus gaan verzorgen binnen of kennis in aangepaste vorm delen met zijn doelgroep. Het cursusmateriaal is afkomstig van het onderzoek Goedkoop Gezonde Voeding. Van de cursisten die deelnemen aan de door de cursusleider verzorgde cursus zullen door de UM geen persoonsgegevens worden verwerkt.

  De UM zal enkel de volgende persoonsgegevens van de cursusleider verwerken:

  • Voor- en achternaam;
  • E-mailadres;
  • Naam en adres organisatie waar cursusleider werkzaam is;
  • Gegevens die worden ingevuld in evaluatievragenlijsten als onderdeel van het Goedkoop Gezonde Voeding onderzoek;
  • Gegevens die worden gedeeld tijdens interviews als onderdeel van het Goedkoop Gezonde Voeding onderzoek of e-mail communicatie of telefonische communicatie als onderdeel van helpdesk ondersteuning;
  • Gegevens die worden ingevuld in het contactformulier.

  De UM verkrijgt deze gegevens rechtstreeks van de cursusleider.

  Bijzondere persoonsgegevens

  Bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens van gevoelige aard. Bijvoorbeeld gegevens waaruit jouw ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religie of levensbeschouwing, lidmaatschap van een vakbond of jouw seksuele geaardheid blijkt. Daarnaast zijn gegevens over je gezondheid, genetische gegevens of biometrische gegevens waarmee je geïdentificeerd kan worden (zoals een vingerafdruk) eveneens bijzondere persoonsgegevens.

  De UM verwerkt bijzondere persoonsgegevens wanneer dit wettelijk is toegestaan, je deze gegevens zelf kennelijk openbaar hebt gemaakt of expliciete toestemming hebt gegeven om deze persoonsgegevens te verwerken.

  In het kader van de werkzaamheden voor Goedkoop Gezonde Voeding heeft de UM niet als doel om bijzondere persoonsgegevens te verwerken. Echter, het kan incidenteel wel gebeuren,bijvoorbeeld wanneer je deze gegevens ongevraagd kenbaar maakt. De UM gaat zorgvuldig om met de gegevens.

  Doeleinden

  UM verwerkt bovenstaande persoonsgegevens om het Goedkoop Gezonde Voeding e-learning programma en de Goedkoop Gezonde Voeding cursus en materialen te kunnen optimaliseren en door ontwikkelen om blijvend en bedoeld gebruik van Goedkoop Gezonde Voeding te kunnen faciliteren, waar nodig middels additioneel onderzoek.

  Verwerkingsgrond

  Wanneer de UM jouw persoonsgegevens verwerkt, dan wordt deze verwerking gebaseerd op een verwerkingsgrond. Een verwerkingsgrond is de reden waarom persoonsgegevens worden verwerkt.

  De meeste verwerkingen van persoonsgegevens door Goedkoop Gezonde Voeding worden uitgevoerd omdat jij daar toestemming toe hebt gegeven. Je hebt altijd het recht deze toestemming in te trekken. De intrekking van je toestemming heeft overigens geen terugwerkende
  kracht.

  Daarnaast worden bepaalde persoonsgegevens verkregen ter behartiging van het gerechtvaardigde belang van de UM. Het gaat hierbij om persoonsgegevens zoals je IP-adres tijdens je bezoek aan de website van GoedkoopGezondeVoeding.nl. Voor het onderzoek Goedkoop
  Gezonde Voeding is een goed werkende en goed bezochte website van het grootste belang, waardoor het gebruik van de website gemonitord wordt.

  Bewaartermijnen

  Persoonsgegevens worden door de UM niet langer bewaard dan noodzakelijk is om het doel van de verwerking te realiseren of om te voldoen aan een wettelijke plicht. Je persoonsgegevens worden gedurende 10 jaar bewaard na beëindiging van de samenwerkingsovereenkomst tussen de projectpartners Goedkoop Gezonde Voeding om het project landelijk te verspreiden.

  Ontvangers van persoonsgegevens

  Binnen de UM zijn er maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat enkel de personen die je persoonsgegevens moeten verwerken toegang daartoe hebben.

  Je persoonsgegevens worden gedeeld met GGD Zuid-Limburg en Diëtistenpraktijk Marion Lomme, omdat de UM samenwerkt met GGD Zuid-Limburg en Diëtistenpraktijk Marion Lomme voor dit onderzoek. GGD Zuid-Limburg en Diëtistenpraktijk Marion Lomme en de UM hebben hiertoe een samenwerkingsovereenkomst gesloten.
  Hoe door de GGD Zuid-Limburg en Diëtistenpraktijk Marion Lomme wordt omgegaan met persoonsgegevens is te vinden op (GGD Zuid-Limburg: https://www.ggdzl.nl/over-de-ggd/privacy; Diëtistenpraktijk Marion Lomme: https://www.lomme.nl/privacyverklaring).

  Statistieken met betrekking tot het gebruik van de website www.goedkoopgezondevoeding.nl worden middels Google Analytics verzameld. Google Analytics is ingesteld om zo min mogelijk persoonsgegevens te verzamelen. Gebruiksstatistieken worden gedurende 50 maanden bewaard. 

  De website http://www.goedkoopgezondevoeding.nl wordt gehost door een derde partij. Met deze partij heeft de UM duidelijke afspraken gemaakt over de veilige verwerking van persoonsgegevens. Meer informatie over hoe deze partij omgaat met privacy is te vinden op Metaregistrar.nl

  Website

  De Goedkoop Gezonde Voeding-website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op je computer, mobiele telefoon of tablet worden geplaatst op het moment dat je pagina’s van de Goedkoop Gezonde Voeding-website opvraagt. Wanneer je de website op
  een ander moment weer bezoekt, kan de informatie die in de cookie zit opgeslagen weer door de servers van de UM worden uitgelezen. De website van Goedkoop Gezonde Voeding gebruikt cookies, net zoals vrijwel alle websites, om je de best mogelijke gebruikservaring te bieden
  wanneer je onze website bezoekt.

  De Goedkoop Gezonde Voeding website gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat jij gebruik kan maken van de website (functionele cookies) en analytische cookies, om inzicht te krijgen in het gebruik van de website.

  Wanneer je de website van Goedkoop Gezonde Voeding bezoekt is er sprake van een beveiligde verbinding tussen jouw device en de Goedkoop Gezonde Voeding-website.

  Jouw rechten

  De privacywetgeving geeft jou een aantal rechten met betrekking tot je persoonsgegevens. Deze rechten staan hieronder kort benoemd. In de algemene privacyverklaring op www.maastrichtuniversity.nl vind je meer informatie over elk van deze rechten en hoe je deze rechten uitoefent.

  Je hebt het recht op inzage, correctie en uitwissing van je persoonsgegevens. Daarnaast heb je het recht de verwerking te laten beperken, je gegevens over te laten dragen aan een andere partij en het recht om bezwaar te maken wanneer er wordt verwerkt op basis van gerechtvaardigd belang.

  Wanneer je een van de onderstaande rechten wilt uitoefenen kan je daarvoor schriftelijk contact opnemen met privacy@maastrichtuniversity.nl of rechtstreeks met functionaris voor gegevensbescherming via fg@maastrichtuniversity.nl.

  Wanneer je een klacht hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens door de UM, kun je hierover contact opnemen met de UM via bovenstaande contactgegevens. Je hebt bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl) kun je lezen hoe je dat moet doen.

  © 2024 Maastricht University. All Rights Reserved. Designed By Leon Kolenburg

  Search